// Press "Enter" to skip to content

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ham- Stake

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem ham-stake.com.

Sprzedającym jest HAM-STAKE Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, przy ul. Towarowej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000722845, NIP 4970088730 , Regon 369976651

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: 605446055 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@ham-stake.com

Adres do zwrotów:

Ham-Stake Sp z o.o.
Ul Towarowa 3
67-400 Wschowa
POLSKA

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. Nr 1030, ze zm.).
  2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego .
  3. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  4. Produkt – towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym ham-stake.com w postaci produktów zoologicznych, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
  5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
  6. Sklep Internetowy Ham-Stake (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem ham-stake.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
  7. Strona – Sprzedawca i Klient.
  8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem ham-stake.com.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  2. Sklep Internetowy ham-stake prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego ham-stake nie wymaga rejestracji.
  4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Ham-Stake, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Ham-Stake oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:
  a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  5. Wszystkie oferowane i dostarczane w Sklepie Ham-Stake produkty są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  6. Rozliczenia transakcji pobraniowej jest realizowane przez firmę kurierską FEDEX EXPRESS POLSKA SP Z O O, Ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa, województwo MAZOWIECKIE, NIP 5261005306 KRS 0000037973 lub firmę kurierską DPD SP z o.o. ul.
  02-274Warszawa, mazowieckie NIP 526-02-04-110 KRS 28368

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ham-stake.com są cenami netto podanymi w złotych polskich (PLN ) nie zawierają podatku VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
  3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
  4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
  5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
  6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2016 Nr 710, ze. zm.).
  7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez system wysyłanych bezpośrednio na adres e-mail klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie.
  9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
  10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zakończenia przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Ham-Stake.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich lub pocztowych.
  3. Przesyłka dostarczona jest do 7 dni od złożenia zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy i może on ulec wydłużeniu
  4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Warunki płatności i dostawy”.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).
  2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Produktu) lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego.
  3. Płatność powinna nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury.

§ 6 Odbiór Produktu

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wybranych krajów świata.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
  a. pisemnie na adres: Ham-Stake Sp. z o.o. ul. Towarowa 13 67-400 Wschowa;
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ham-stake.com;
  c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Ham-Stake sp. z o.o. ul. Towarowa 13, 67-400 Wschowa. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
  10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  11. Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu przez 30 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Więcej informacji na temat prawa zwrotu dostępnych jest w zakładce wymiany i zwroty.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. W przypadku niezgodności Produktu z umową reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)) i
  2. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych warunków odstąpienia od umowy, zwrotów, wymian oraz reklamacji znajdują się w zakładce „Wymiany i zwroty” dostępnej na stronie.

§ 9 Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Ham-Stake sp. z o.o ul. Towarowa 13 67-400 Wschowa..
  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, operatorów systemów płatności oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
  3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Ham-Stake.
  4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
  5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Ham-Stake poświęconej polityce prywatności.

§ 10 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wykorzystanie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu Internetowego Ham-Stake lub poprzez wykorzystanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na profilu firmowym Sklepu Internetowego Ham-Stake na Facebooku albo też poprzez zaznaczenie zgody na przesyłanie Newslettera przy składaniu zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Ham-Stake. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego Ham-Stake, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedającego w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
  2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odpowiedni odnośnik w otrzymanej wiadomości e-email.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
  2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 Nr 1030, ze zm.) Sprzedawca informuje, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych Sklepu Internetowego Ham-Stake jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
  3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego Ham-Stake nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Ham-Stake korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego Ham-Stake. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
  5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)
  6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
  8. Data opublikowania regulaminu 09.01.2018r.

Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Ham-Stake sp. z o.o. ul. Towarowa 13 67-400 Wschowa
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Adres do zwrotów:

Ham-Stake Sp. z o.o.
ul. Towarowa 11/3
67-400 Wschowa

HAM-STAKE
Natural products for small animals.